Πολιτική Απορρήτου & Cookies

Πολιτική Απορρήτου / Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρησή μας Wasteless Design, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ (εφεξής «ΓΚΠΔ»), έχει καταρτίσει την
παρούσα πολιτική, η οποία αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που έχουν ή σκοπούν
συναλλακτική σχέση με την επιχείρησή μας.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στη συνέχεια ΔΠΧ) αναφέρεται στη
συλλογή, αποθήκευση, μεταβολή, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, ανάκτηση,
περιορισμό ή διαγραφή των ΔΠΧ που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της
επιχείρησής μας, είτε στο πλαίσιο συναλλακτικών σχέσεων, είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης
που λαμβάνει η επιχείρησή μας από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα κατά
την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή συμμόρφωση προς νόμιμη υποχρέωση έναντι
αυτού.
Η επιχείρησή μας εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νομική και
τεχνολογική συμμόρφωση, αλλά και την φυσική ασφάλεια των ΔΠΧ. Έτσι, διασφαλίζει τη
νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξή τους από τυχόν απώλεια ή διαρροή,
αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία,
διασφαλίζοντάς σας από τον κίνδυνο βλάβης.

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και συλλέγονται

Με την εγγραφή σας για άνοιγμα λογαριασμού, τοποθέτηση παραγγελίας, ή αποστολή ενός
αιτήματος, συγκεντρώνουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες από εσάς, για
παράδειγμα το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνων σας,
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α. Οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για την
ταυτοποίηση και αναγνώρισή σας ως πελάτη, για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας, να
σας παραδώσουμε τα προϊόντα, να διαχειριστούμε τις πληρωμές, να τηρούμε τα στοιχεία του
προφίλ σας και γενικά τον λογαριασμό σας. Επίσης, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω
πληροφορίες, μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων μαζί σας,
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων, για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις
προσφορές και υπηρεσίες μας.
Τα στοιχεία σας, διατηρούνται στην έδρα της επιχείρησής μας. Η κοινοποίηση από εσάς των
ΔΠΧ, με τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος,
συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με την παρούσα
πολιτική.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρησή μας επεξεργάζεται νόμιμα τα ΔΠΧ, στο μέτρο που η επεξεργασία αυτή είναι
αναγκαία για την διενέργεια της συναλλαγής που επιθυμείτε μαζί μας ή για την συμμόρφωση
προς νομική υποχρέωσή μας, ή για την επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας, ή για την
εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον. Εάν η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε
κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας, απαιτείται η
προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Για τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην
προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να περιέλθει στην επιχείρηση, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: wastelessdesign@gmail.com

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα ΔΠΧ διατηρούνται από την επιχείρησή μας για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται κατά
περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και κατ’ ανώτατο
όριο δέκα (10) ετών από την τελευταία διεκπεραίωση συναλλαγής σας με εμάς. Σε περίπτωση
μη διενέργειας συναλλαγής, για οποιονδήποτε λόγο, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται κατ’
ανώτατο όριο για πέντε έτη από την περιέλευσή τους σε μας. Υπέρβαση των παραπάνω
χρονικών διαστημάτων θα λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον υφίσταται και αποδεικνύεται εκκρεμής
διαφορά με την επιχείρησή μας, είτε ενώπιον δικαστηρίων, είτε ενώπιον άλλων αρμοδίων
οργάνων εξωδικαστικής επίλυσής της.

Δικαιώματα Χρηστών / Υποκειμένων

Τα φυσικά πρόσωπα, ως χρήστες / υποκείμενα επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων, διατηρείτε κατά την κείμενη νομοθεσία τα ακόλουθα δικαιώματα:
   • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και εφόσον αυτά
υφίστανται επεξεργασίας από την επιχείρησή μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς
αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών.
   • Δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση
ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
   • Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν υφίσταται
νόμιμη υποχρέωση ή/ και δικαίωμα της επιχείρησής μας για τη περαιτέρω διατήρησή τους.
   • Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
εάν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, ή θεωρείτε την επεξεργασία παράνομη, ή εξέλειπε ο
σκοπός της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για
τη διατήρησή τους.
   • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία και διαβίβαση βασίζεται σε
συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
   • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην
περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας
που έχει ανατεθεί στην επιχείρησή μας ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που
επιδιώκει αυτή ή τρίτο μέρος.
   • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάντα χρόνο για συγκεκριμένη επεξεργασία,
εφόσον η συγκατάθεση είχε παρασχεθεί για συγκεκριμένο σκοπό.
Για κάθε περίπτωση άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλλετε
εγγράφως, χωρίς κόστος, αίτηση προς την επιχείρησή μας.
Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα ο χρήστης / υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απευθύνεται
στην επιχείρησή μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
wastelessdesign@gmail.com ή και τηλεφωνικά στον αριθμό 6948601280

Άλλα Άτομα που Μπορεί να Χρησιμοποιήσουν τις Πληροφορίες σας

Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με επιλεγμένους παρόχους υπηρεσιών που
εκτελούν λειτουργίες για λογαριασμό μας, καθώς και τη διενέργεια διαφημιστικών και προωθητικών υπηρεσιών. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα παρέχουμε μόνο τις αναγκαίες
πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους, διασφαλίζοντας στο
μέτρο του δυνατού ότι δεν θα γίνει χρήση τους για άλλους σκοπούς. Η χρήση των
πληροφοριών, θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σας σε
τρίτους, για λόγους συμμόρφωσης της επιχείρησής μας σε νομική της υποχρέωση ή στο
πλαίσιο κάποιας νομικής διαδικασίας, για τους σκοπούς μείωσης του πιστωτικού κινδύνου,
για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων και της
περιουσίας της επιχείρησής μας.
Η επιχείρησή μας θα διασφαλίζει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία των
ΔΠΧ πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των
δικαιωμάτων σας.
Σε καμία περίπτωση δεν θα διαθέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προς τρίτους για
εμπορικούς ή άλλους κερδοσκοπικούς σκοπούς των τρίτων.

Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιείται ή/ και να ανανεώνεται, σε συμμόρφωση
πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κάθε τέτοια αλλαγή, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα
μας και για τον λόγο αυτό συνιστάται η τακτική σας ενημέρωση μέσω αυτής.

Δήλωση Ασφάλειας

Δεδομένου ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι απόλυτα
ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που
υποβάλλονται σ’ εμάς και οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Από την πλευρά
μας θα λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο και θα χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες για την
αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.
Η ιστοσελίδα και οι εφαρμογές χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης
για την προστασία των πληροφοριών σας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων. Η
τεχνολογία SSL κρυπτογραφεί πληροφορίες παραγγελίας όπως το όνομά σας, τη διεύθυνσή
σας και τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας.

Παροχή Συναίνεσης

Με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ο χρήστης συναινεί στη χρήση των προσωπικών του
δεδομένων από την επιχείρηση Wasteless Design, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους
μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου
προσώπου ορίσει αυτή για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό
της.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις της παρούσας Πολτικής και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από
το Ελληνικό δίκαιο.

 

Πολιτική Cookies


Τι είναι τα cookies;


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web
browser του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Με τον
τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα,
κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή
διατρέχετε τις σελίδες του. Τα cookies δεν επιδρούν στον υπολογιστή ή τη συσκευή του κινητού και δεν
προκαλούν σε αυτό κάποια βλάβη ή λειτουργική επιβάρυνση. 


Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα www.wastelessdesign.gr;


Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα www.wastelessdesign.gr διακρίνονται σε: 
(α) απολύτως απαραίτητα cookies, (β) cookies τρίτων μερών και (γ) cookies επιδόσεων. Τα
προσωρινά cookies (session cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα, διαγράφονται μετά το πέρας της
περιήγησής σας ή/ και μετά το κλείσιμο του browser. 
(α) Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του
ιστοτόπου μας. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες, όπως πρόσβαση
στις ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν την ατομική σας ταυτότητα. Θα πρέπει να
είναι ενεργοποιημένα συνεχώς, προκειμένου να αποθηκεύονται οι προτιμήσεις. Εάν απενεργοποιήσετε
τα συγκεκριμένα cookies, δεν θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας. Αυτό σημαίνει
πως κάθε φορά που εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, θα απαιτείται η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
των συγκεκριμένων cookies.
(β) Χρησιμοποιούμε cookies τρίτων μερών (cookies τα οποία τοποθετούνται από άλλους παρόχους),
προκειμένου να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση video στο YouTube, η χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Τwitter κ.ά.). Διατηρώντας ενεργοποιημένα τα συγκεκριμένα
cookies, η χρήση του ιστοτόπου μας καθίσταται ευκολότερη και πιο ευχάριστη, και έχετε τη δυνατότητα
να μοιράζεστε (share) το περιεχόμενο που σας φάνηκε ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να συγκεντρώσουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως είναι ο
αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και οι πιο δημοφιλείς μας σελίδες. 
Διατηρώντας ενεργοποιημένα τα συγκεκριμένα cookies, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τον ιστότοπό
μας.
Aυτά τα cookies αποθηκεύουν την ατομική σας ταυτότητα. 
(γ) Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες αποκλειστικά για τη
βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου της επιχείρησής μας, για παράδειγμα ποια τμήματα του
ιστοτόπου επισκέπτεστε συχνότερα, αν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων, πόσα άτομα επισκέφθηκαν
τον ιστότοπό μας κ.ά., χωρίς να ταυτοποιούν το χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας.
Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί πως η ενδεχόμενη επιλογή σας να απενεργοποιήσετε τη λήψη
κάποιων από τα cookies είναι πιθανό να οδηγήσει σε δυσκολία ή/και αδυναμία πρόσβασης σε
ορισμένους ιστοτόπους ή αξιοποίησης ορισμένων δυνατοτήτων της ιστοσελίδας μας.


Πώς να ελέγξετε τα cookies;


Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις
απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται κάποια από
τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν
θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να
εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να
διαγράψετε τα cookies.


Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

 

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα
βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου εδώ.


Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων
αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες
 http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/. 

 

Αλλαγές στην Πολιτική cookies.


Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό σας
συνιστούμε  να ανατρέχετε τακτικά  σ’ αυτήν. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η
ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως
διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

elEL